Hasící přístroje

29.01.2013 19:11

Jaký hasicí přístroj si zakoupit?

Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení se v místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by měl být.

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

 

Třída A Třída A – požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní a pěnové.
   
Třída B Třída B – požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
   
Třída C Třída C – požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo plynové hasicí přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého).
   
Třída D Třída D – požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
   
Třída F Třída F – požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.

Jak hasí různé hasicí přístroje

 

  vodní pěnové sněhové práškové plynové
benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně dobře
Elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
Knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné
Hobliny, piliny výborně výborně nevhodné nevhodné nevhodné
Počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře nevhodné dobře

 

 

 
Práškový
Jednou z možností je vybavit si domácnost práškovým hasicím přístrojem(např. o objemu hasiva např. 6 kilogramů). Lze si jej pořídit již za cenu od 1000 Kč. Jsou to (na rozdíl třeba od vodních hasicích přístrojů) téměř univerzální přístroje, které lze vedle hašení některých pevných látek použít také na hořlavé kapaliny a plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i na elektrické zařízení pod proudem.
   
Práškový HP Vodní hasicí přístroje jsou zase nejvhodnější pro hašení pevných hořlavých látek (dřevo, papír, uhlí, textil), jejich nevýhoda je však v tom, že se jimi nesmí hasit zařízení pod napětím, nejsou příliš účinné ani při hašení hořlavých kapalin (např. benzínu).
   
Pěnový HP Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení hořlavých kapalin jako benzín, nafta, olej. Na trhu jsou rovněž k dostání sněhové hasicí přístroje – ty jsou vhodné zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a plynů.
   
Plynový HP Existují také plynové hasicí přístroje, dražší ale vysoce účinný přístroj vhodný k hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento typ použít při hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení.
   
Hasicí sprej Pohotovým a účinným pomocníkem pro případ začínajícího požáru je takéhasicí sprej s nejrůznějšími náplněmi. Hlavní výhodou je zejména snadná manipulace (a z ní plynoucí rychlý zásah), dále pak spolehlivost a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

Jak hasicí přístroj používat?

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi (1. vytáhni pojistku! 2. nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu!)

Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, resp. na hořící předměty – ne do plamenů, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Udržujte dostatečný odstup od požáru, dávejte pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo abyste se při používání vodních přístrojů neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru (plameny jdou většinou nahoru) U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Po uhašení dejte pozor, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí.

Snažte se vždy používat hasicí přístroj s hasivem, které je vhodné pro hašení hořící látky. Při použití nesprávného typu hasicího přístroje (např. vodního přístroje na benzín) může být hašení málo účinné, zdlouhavé a dokonce může způsobit větší škody než samotný požár.

Někdy je výhodnější použít spíše jemnější techniky než hasicí přístroj (např. u požáru v raném stádiu) – zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.)

Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (byť sebekratší dobu), je nutné dát přístroj znovu naplnit a zkontrolovat. Kdybyste totiž proti požáru použili již částečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před zdoláním plamenů.

Rychlé použití přenosného hasicího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však vlastními silami uhasit požár v pokročilém stádiu (např. v pokoji zcela zaplněném zplodinami hoření) pouze hasicími přístroji nemá smysl, i když jich máte několik. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni. Přenosný hasicí přístroj nedokáže uhasit již plně rozvinutý požár, proto nikdy s přivoláním hasičů neváhejte.

Pamatujte, že investovat do zajištění svého života se vždy vyplatí a škody způsobené případným požárem vždy mnohonásobně překračují náklady vynaložené např. na pořízení hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru.“ Nemluvě o ohrožení životů a zdraví.

Jak hasicí přístroj kontrolovat?

Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 – 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) a průvodní dokumentací výrobce.

Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem. Upozorňujeme, že příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR neprovádějí a ze zákona ani nemohou provádět kontroly v domácnostech a tedy ani kontroly přenosných hasicích přístrojů.

Pořízení ale ani provoz přenosných hasicích přístrojů nejsou příliš nákladné. Cena za jejich kontrolu se pohybuje maximálně ve stokorunách.

Každý hasicí přístroj musí být opatřen plombou spouštěcí armatury a typovým štítkem, který by měl obsahovat název výrobce, datum kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, a také vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například hašení elektrických zařízení pod napětím apod.).

Kam umístit přenosný hasicí přístroj?

Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži apod.). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Jestliže ponecháte přístroj někde zapadlý v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu (např. řetízkem nebo podstavcem). Podmínky umístění hasicích přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.