Svatý Florián a Hasičské desatero

Historický pohled na Sv. Floriána 

Florián pocházel z dnešního Rakouska, kde žil v 3. století. Navzdory tomu, že je známý jako ochránce před ohněm, nebyl hasičem, ale vojákem římských legií. Dnes není přesně známo, zda ho mučednická smrt zasáhla v mladším, či pokročilejším věku. Důležité však je jeho svědectví neohroženého postoje.
V době pronásledování křesťanů, za vlády císaře Diokleciána, bylo v Lorchu zatčených a uvězněných 40 křesťanů. Florián, jako praktický věřící, se podílel na jejich vysvobození. Byl však zatčený a předvedený před místodržitele Aquiliána. Když odmítl obětovat pohanským bohům a nechtěl zapřít svoji víru, krutě ho mučili. Nakonec mu uvázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže (Enns). Tam našel svoji smrt. Legenda hovoří, že voda vyplavila Floriánovo mrtvé tělo na skálu, kde ho před zahanbením pohany, strážil velký orel. Ten se dostal i do některých pozdějších zobrazení světce.
Na místě hrobu sv. Floriána při dnešním Linzi, postavili kapli a později kostel s klášterem, který obývali benediktini a po nich augustiáni. Floriánovy pozůstatky se našli v 13. století a v období druhé světové války se objevili i ostatky 40 mučedníků, za které světec položil život. Část relikvií sv. Floriána je od roku 1183 v Krakově, kde díky knížeti Kazimírovi stojí bazilika zasvěcená tomuto mučedníkovi. Proto má sv. Florián na svém kontě kromě patrony nad Rakouskem, Bavorskem a italskou Bolognou i ochranu Polska. Ostatky světce si také můžou uctít návštěvníci Svatovítského chrámu v Praze.
Sv. Florián je považován za ochrance před neúrodou, bouřkou i suchem, je patronem kominíků, hrnčířů a kovářů. Přece jen je jeho doménou prevence požárů. Ve funkci ochránce před ohněm vystřídal sv. Agátu a sv. Vavřince, kteří tuto úlohu plnili ještě v 15. století. Podle legendy ochránil sv. Florián jistého uhlíře, který spadl do ohně a na přímluvu světce byl zachráněný. Jiní připisují Floriánovo patronství nad hasiči jeho mučednické smrti ve vodě, kterou odpradávna používali na uhašení požárů.

Sv. Florián se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. Na Hané ještě v minulém století hlásil ponocný :" Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně. " Až narazíte na sochu vojáka s přilbou a nádobou na vodu v pravé ruce, jistě se bude jednat o mučedníka sv. Floriána.

Modlitba Svatého Floriána

O Bože! který nás slavností Tvého sv. mučenníka Floriána obveseluješ, propůjč milostivě, abychom my, kteří jeho slavné vítězství na zemi velebíme, k radostné společnosti jeho v nebi připuštěni byli skrze Ježíše Krista, Pána našeho.

Amen

Hasičské desatero 

1) Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2) Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3) Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4) Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5) Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6) Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7) Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8) Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9) Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10) Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.